Schoulvakanz 2018/20

Das Schuljahr beginnt am Freitag, den 17. September 2018, und endet am Freitag, den 12. Ju

Read More

FAPEL

D’FAPEL ass d’ Federatioun déi all d’ Elterevereenegunge aus der Grondschoul regruppéiert. Op hie

Read More