Categories info

Schoulvakanz 2018/2019

Das Schuljahr beginnt am Freitag, den 17. September 2018, und endet am Freitag, den 12. Juli 2019:

  • die Allerheiligenferien beginnen am Samstag, den 27. Oktober 2018, und enden am Sonntag, den 4. November 2018;
  • die Weihnachtsferien beginnen am Samstag, den 22. Dezember 2018, und enden am Montag, den 6. Januar 2019;
  • die Karnevalsferien beginnen am Samstag, den 16. Februar 2019, und enden am Sonntag, den 24. Februar 2019;
  • die Osterferien beginnen am Samstag, den 6. April 2019, und enden am Sonntag, den 22. April 2019;
  • gesetzlicher Feiertag: Mittwoch, der 1. Mai 2019;
  • die Pfingstferien beginnen am Samstag, den 25. Mai 2019, und enden am Sonntag, den 2. Juni 2019;
  • Pfingstmontag: Montag, den 10. Juni 2019
  • die Sommerferien beginnen am Samstag, den 13. Juli 2019, und enden am Sonntag, den 15. September 2018.

FAPEL

D’FAPEL ass d’ Federatioun déi all d’ Elterevereenegunge aus der Grondschoul regruppéiert.

Op hierem Site fannt dir interessant Dokumenter iwwert Grondschoul.

Weider allgemeng Informatioune iwwer d4FAPEL fannt dir op www.fapel.lu