Categories EVGS

Ziel an Zweck

 • Den Elteren aus der Gemeng eng Plattform ginn an si an der Schoul a bei der Gemeng representéieren
 • Den Dialog tëschent den Elteren, dem Léierpersonal an der Gemeng förderen
 • Op d’Sécherheet vun de Kanner um Schoulwee an am Schoulgebei Uecht ginn
 • Engagéiert sech am Beräich Kanner an Elteren aus der Gemeng a setzt sech an éischter Linn fir d’Wuelbefanne vun de Schoulkanner an hirem schouleschen Ëmfeld an.
 • Ënnerstëtzt all d’Moossnamen déi der Förderung vun der Erzéiungsgemeinschaft Elteren/Schoul déngen.
 • Leet grousse Wäert op eng gutt Zesummenaarbecht mam Schoulpersonal, der Gemeng, der Maison Relais an den Elterevertrieder.
 • Vertrëtt d’Uleien an d’Interesse vun de Famillen, Elteren a Kanner duerch Kontakt mat Institutiounen, Organisatiounen a politeschen Behörden (an zwar ëmmer am Respekt vun de Gesetzer a Reglementer déi an eisem Land den ëffentlechen Unterrecht bestëmmen).
 • Fördert de Meenungsaustausch ënnert de Memberen an organiséiert famillgerecht Aktivitéiten.
 • Hëlt sech regelméisseg Themen un déi de Schoulalldag verbesseren.

 

Schafft wirtschaftlech awer nët Gewënn orientéiert (asbl).
Ass politesch a konfessionell neutral.

 

 

Den Comité

2017/2018

D’Elterenvereenegung Greiweldeng-Stadbriedemes (EVGS) gëtt duerch all seng Membere vertrueden. De Comité gëtt während der jäerlecher Generalversammlung vun de Membere gewielt.

 • Tom MEIERS  (President) Tel: 621 273 755
 • Joëlle FIXMER (Vice-Presidentin)
 • Sandie MULLER-NEPPER  (Caissière)
 • Sandy  TROMMER (Secrétaire)
 • Nicole  BUCCIO (Secrétaire)
 • Marianne BLUMENTHAL-WEIS
 • Mandy BOHLER
 • Mieke LAERA
 • Danielle SCHAMBOURG-WILHELMY
 • Paula SOUSA
 • Martine VAN DER MAART-MARX

Memberen

Wee kann Member ginn?

All d’Elteren an d’Erzéiungsberechtegt deenen hiert Kand / hir Kanner an der Gemeng Stadbriedemes an d’Schoul geet / ginn.

 

Gëff och Member andeems du:

 • Entweder eng Memberskaart keefs bei eiser Caissière (Sandie MULLER-NEPPER) oder op iergend enger vun eisen Aktivitéiten
 • Oder nach méi einfach, andeems du de minimum Betrag vun 7,5 € op eis Kontos Nummer LU78 0019 8700 4828 4000 bei der BCEE iwwerweis

 

D’EVGS besteet aus:

Aktiv Memberen (Comitée)
Passiv Memberen (Memberskaart)
 • Ënnerstëtzen eis Arbescht duerch hir Hëllef am Comitée an/oder bei den organiséierten Aktivitéiten
 • Ënnerstëtzen d’EV finanziell mat enger Memberskaart
 • Erklären mat hirem finanzielle Bäitrag duerch eng Memberskaart dass si d’Aufgaben an d’Aktivitéiten vun der EV mat vill positive Gedanken ënnerstëtzen

 

 

 

Schafft wirtschaftlech awer nët Gewënn orientéiert (asbl)

Ass politesch a konfessionell neutral

Aufgaben

D’EVGS organiséiert wichteg Projeen fir d’Kanner

 • Kuck & Klick (all 2 Joer)
 • Sécherheet um Schoulwee oder Busbegleedung
 • Internet Sécherheet vu Bee Secure a Facebook opklärung
 • Kannertheater
 • Bicher/Geschichte Liesungen

 Organiséiert jäerlech-, traditionell-, kulturell- a Fräizäitaktivitéiten

 • Kannerfuesbal
 • Ouschterhues an der Schoul
 • Schoulfest
 • Chrëschtbam rëschten
 • Ënnerstëtzt d’Schoulpersonal: um Sport Dag, bei Atelieren wéi Droge Präventioun, bei der “Coupe scolaire” (all 2 Joer)
 • Ënnerstëtzt d’Maison Relais bei Bedarf