Wee si mir?

Motivéiert Elteren déi e bësse vun hirer Fräizäit opfere fir zesummen u Projeten ze schaffen déi all de Kanner an der ganzer Schoul ze gutt kommen! 100% vun eise Suen a Projeten déi de Kanner an eiser Schoul ze gutt kommen.

Mir treffen eis +/- 10 mol pro Joer fir Comitéée Versammlungen am Sall Batty Weber zu Stadbriedemes.

Grënnung
10.11.1999
14 Grënnungsmemberen
1. Präsident: Pierre Zahlen

Eis Statuten

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *