Den Comité

2017/2018

D’Elterenvereenegung Greiweldeng-Stadbriedemes (EVGS) gëtt duerch all seng Membere vertrueden. De Comité gëtt während der jäerlecher Generalversammlung vun de Membere gewielt.

 • Mieke LAERA (Presidentin) Tel: 621 422 542
 • Tom MEIERS  (Vice-President) Tel: 621 273 755
 • Sandie MULLER-NEPPER  (Caissière)
 • Sandy  TROMMER (Secrétaire)
 • Nicole  BUCCIO (Secrétaire)
 • Marielle AST
 • Marianne BLUMENTHAL-WEIS
 • Mandy BOHLER
 • Sandra BONENBERGER-PAUL
 • Joëlle FIXMER
 • Nadine HAU-SCHUMACHER
 • Vito LATERZA
 • Danielle SCHAMBOURG-WILHELMY
 • Paula SOUSA
 • Martine VAN DER MAART-MARX

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *