Aufgaben

D’EVGS organiséiert wichteg Projeen fir d’Kanner

 • Kuck & Klick (all 2 Joer)
 • Sécherheet um Schoulwee oder Busbegleedung
 • Internet Sécherheet vu Bee Secure a Facebook opklärung
 • Kannertheater
 • Bicher/Geschichte Liesungen

 Organiséiert jäerlech-, traditionell-, kulturell- a Fräizäitaktivitéiten

 • Kannerfuesbal
 • Ouschterhues an der Schoul
 • Schoulfest
 • Chrëschtbam rëschten
 • Ënnerstëtzt d’Schoulpersonal: um Sport Dag, bei Atelieren wéi Droge Präventioun, bei der “Coupe scolaire” (all 2 Joer)
 • Ënnerstëtzt d’Maison Relais bei Bedarf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *